•                                         Milí rodičia,                                                                                        

    sme podporný tím na MŠ, ktorého úlohou je poskytovať podporu deťom, rodičom a pedagógom. Sme tu v prvom rade pre Vaše deti a Vás.

    S Vašimi deťmi by sme radi realizovali skupinové a individuálne aktivity zamerané na rozvoj sociálnych kompetencií, reči, pozornosti, hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky a prevenciu nežiadúcich prejavov správania. Všetky aktivity sú uskutočňované hravou formou a prispôsobené veku dieťaťa.

    Čo konkrétne robíme:

    • individuálne pracujeme  s deťmi v rámci adaptačného procesu
    • zabezpečujeme skupinovú, ale aj individuálnu intervenciu a reedukáciu
    • cielenými cvičeniami sa snažíme deficity jednotlivých čiastkových funkcií napraviť,
    • individuálne sa venujeme deťom s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
    • vykonávame základnú diagnostiku vývinovej úrovne dieťaťa, jeho pozornosti, pamäti, myslenia, vnímania, reči, citovej a sociálnej oblasti
    • pozorujeme prejavy správania dieťaťa v prostredí MŠ
    • identifikujeme ťažkosti dieťaťa, ich príčiny a hľadáme riešenia
    • poskytujeme preventívnu činnosť zameranú na vytvorenie podmienok, ktoré zabraňujú alebo predchádzajú vzniku problémov a ťažkostí
    • spolupracujeme  s pedagogickými zamestnancami MŠ
    • uskutočňujeme konzultácie so zákonnými zástupcami detí
    • problémy, ktoré nie sú v našej  odbornej kompetencii riešime presmerovaním požiadavky na prácu s dieťaťom a jeho rodinou na iných odborníkov, podľa konkrétnych okolností (CPPPaP, logopéd pedopsychiater, neurológ, pediater,...)

     

    Pre našu prácu s vašimi deťmi je však potrebné mať  od Vás podpísaný informovaný súhlas

    Informované súhlasy Vám odovzdajú pani učiteľky na rodičovskom stretnutí.

    Prosíme Vás týmto o ich podpísanie a odovzdanie pani učiteľke. Prosím, pred podpisom si prečítajte sprievodné informácie zverejnené na nástenke.

     

    Vopred ďakujeme a želáme veľa krásnych okamihov a zážitkov s vašimi deťmi.

    Za podporný tím

    Mgr. Eva Ďurechová, špeciálna pedagogička   (specialnypedagogmsturnianska@gmail.com)

    Mgr. Simona Mikušová, psychologička   (psychologmsturnianska@gmail.com)

     

    ADAPTAČNÝ PROCES V MATERSKEJ ŠKOLE A AKO HO ZVLÁDNUŤ

    Adaptácia detí v MŠ

     

     

     

  • Kontakty

   • Materská škola Turnianska 6
   • +421 2 68288426 +421 947 487 442 školská jedáleň - +421 947 487 443
   • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje