• Textová podstrana

  • Identifikačné údaje MŠ

   Názov a adresa zariadenia:     Materská škola Turnianska 6, 851 07 Bratislava 5

   Zriaďovateľ:    Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 12 Bratislava

   Forma právnej subjektivity: Materská škola bez právnej subjektivity, je organizačnou súčasťou Mestskej časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 12 Bratislava.

   Štatutárny orgán: Ján Hrčka, starosta MČ Bratislava-Petržalka

   Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Stojkovičová

   Telefón: 02/63829523

   e-mail: msturnianska@petrzalka.sk

    

   Základná charakteristika MŠ

    

    

    Materská škola zabezpečuje predprimárne vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3 do 6 rokov, pričom s účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta predprimárne vzdelávanie povinné.

   Ďalej poskytuje vzdelávanie deťom, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy (tzv. odložená povinná školská dochádzka - veková skupina 6 -7 ročných detí), deťom so špeciálno-pedagogickými výchovnými potrebami a pri dostatočnej kapacitnej rezerve aj deťom od 2 do 3 rokov.  

   Objekt materskej školy sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Petržalka v sektore Lúky VII.  

   Samostatne stojaca účelová budova materskej školy je 9-triedna a budova pozostáva z 3-och blokov (A, B, C), pričom bloky A a B sú dvojpodlažné a blok C je prízemný. 

  • Kontakty

   • Materská škola Turnianska 6
   • +421 2 68288426 +421 947 487 442 školská jedáleň - +421 947 487 443
   • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje