• Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

              Od 1.4. 2023 za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 75 €.

    Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určila MČ Bratislava-Petržalka všeobecne záväzným nariadením.  Mesačný príspevok sa uhrádza najneskôr do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci kedy dieťa materskú školu navštevuje.

    IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323 

    Variabilný symbol:        priradený číselný symbol dieťaťa v tvare 9129....
    Špecifický symbol:        uvádza sa mesiac a rok
    Správa pre príjemcu:    Meno a priezvisko dieťaťa, nie zákonného zástupcu

    Školská jedáleň

    Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza:

    a) zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom,

    b) zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7,30 h v danom stravovacom dni z poskytovania stravy v školskej jedálni.

    Výška príspevku na réžijné náklady v zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:

    A) Materská škola - zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 12 € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac

    B) Diétne stravovanie zabezpečované individuálne donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za dieťa navštevujúce MŠ vo výške 6 €/ mesiac

    Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré je odberateľom aspoň jednej stravnej jednotky v kalendárnom mesiaci uhrádza režijný poplatok vo výške podľa predchádzajúceho odseku. Uhradený príspevok za režijné náklady za neodobraté jedlo stravníkmi sa nevráti. Uhradený príspevok na režijné náklady sa vráti zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka len v prípade, ak dieťa/žiak neodobral ani jedno jedlo v daný mesiac, alebo ak školská jedáleň z dôvodu nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke.

    Rozhodnúť o odpustení príspevku na režijné náklady v MŠ, môže zriaďovateľ MŠ v prípade:

    IBAN : SK32 0900 0000 0051 1894 0172

    VZN_c_4_2023_prispevky_v_skolach-1.pdf

     

  • Kontakty

   • Materská škola Turnianska 6
   • +421 2 68288426 +421 947 487 442 školská jedáleň - +421 947 487 443
   • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje