• Poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ a aj za stravu sú upravené vo VZN č.2 2022 prispevky skolstvo.pdf

    Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. 1. 2021 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 40 eur/mesiac/dieťa

    V zmysle §28 odsek 6 a 7 zákona NR SR č.245/2008 O výchove a vzdelávaní sa príspevok neuhrádza na dieťa:

    a) rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (k 31. 08. 2020 dovŕšilo 5 rokov svojho veku), pre ktoré je preprimárne vzdelávanie povinné
    b) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
    c) ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,
    d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku
    e) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi

    Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

    IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323 


    Variabilný symbol: priradený číselný symbol dieťaťa 9129....
    Špecifický symbol: uvádza sa mesiac a rok
    Správa pre príjemcu: Meno Priezvisko (dieťaťa, nie zákonného zástupcu)

    Školská jedáleň

    Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza:

    a)zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom,

    b)zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7,30 h v danom stravovacom dni z poskytovania stravy vškolskej jedálni.

    Dieťa bez nároku na dotáciu hradí - desiata 0,38, obed 0,90, olovrant 0,26

    Dieťa s nárokom na dotáciu - 0,34

    Výška príspevku na réžijné náklady v zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:

    A)Materská škola-zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 12 €na dieťa paušálne za kalendárny mesiac

    B)Diétne stravovanie zabezpečovanéindividuálne donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za dieťa navštevujúce MŠ vo výške 6 €/ mesiac

    Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré je odberateľom aspoň jednej stravnej jednotky v kalendárnom mesiaci uhrádza režijný poplatok vo výške podľa predchádzajúceho odseku. Uhradený príspevok za režijné náklady za neodobraté jedlo stravníkmi sa nevráti. Uhradený príspevok na režijné náklady sa vráti zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka len v prípade, ak dieťa/žiak neodobral ani jedno jedlo v daný mesiac, alebo ak školská jedáleň z dôvodu nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke.

    Rozhodnúť o odpustení príspevku na režijné náklady v MŠ, môže zriaďovateľ MŠ v prípade: VZN_o_prispevkoch-schvalene-15.12.2020.pdf

    IBAN : SK32 0900 0000 0051 1894 0172

  • Kontakty

   • Materská škola Turnianska 6
   • msturnianska@petrzalka.sk
   • +421 2 6382 9523 0947 487 442 školská jedáleň - 0947 487 443
   • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje