• OZNAM k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
     • OZNAM k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

     • O Z N A M

      k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      (ďalej len „dotácia na stravu“)

       

      Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

       

      Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

      1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
      2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
      3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).

       

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

      Ďalší termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.

       

      Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.

       

      Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

    • DRUHÉ KOLO ZÁPISU DO MŠ
     • DRUHÉ KOLO ZÁPISU DO MŠ

     • DRUHÉ KOLO ZÁPISU

      Zákonní zástupcovia, ktorých dieťa sa nedostalo do materskej školy v prvom kole prijímania, môžu iba v týždni od 9. do 13. augusta 2021 (denne od 8.00 do 12.00 hod, vo štvrtok v čase od 13.00 do 16.30 hod.) opätovne požiadať o jeho prijatie.Podmienkou je vyplniť tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, na ktorom budú mať aj potvrdenie o jeho zdravotnej spôsobilostiod všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Tlačivo žiadosti nájdete na webe PETRZALKA.sk v časti Tlačivá,“ alebo na stránke MŠ Turnianska.Záujemcovia o umiestnenie dieťaťa do MŠ Turnianska 6 môžu žiadosť podať osobne, poštou alebo e-mailom na adresu materskej školy.

      O prijatí alebo neprijatí dieťaťa bude riaditeľka materskej školy zákonných zástupcov informovať do spustenia prevádzky triedy v materskej škole.

   • Kontakty

    • Materská škola Turnianska 6
    • +421 2 68288426 +421 947 487 442 školská jedáleň - +421 947 487 443
    • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje