• Oznámenie o mieste, termíne a spôsobe podávania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Turnianska 6, Bratislava

     •         Riaditeľka MŠ Turnianska 6 oznamuje, že žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024 si zákonný zástupca dieťaťa môže podať v materskej škole

                                                            v termíne od 2. mája do 5. mája 2023       

      Žiadosť[1], s podpisom oboch zákonných zástupcov dieťaťa,[2] môžu zákonní zástupcovia doručiť MŠ

      Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.[3] Zákonný zástupca dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) predkladá spolu so žiadosťou aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do materskej školy v zmysle § 59 ods. 1, 2 školského zákona, budú prijímať:

      a)  deti vo veku od 3 rokov;

      b)  prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

             V zmysle § 59a zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej MŠ. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

      Po dohode so zriaďovateľom,riaditeľka materskej školy v zmysle § 59 ods. 2 zákona č.245/2008 Z.z. určuje tieto ostatné podmienky na prijatie detí.

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do Materskej školy Turnianska 6 po prijatí všetkých detí, pre ktoré je v školskom roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú sa na základe žiadosti do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

      a) deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),

      b) súrodenci prijatých detí a detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole aj v školskom roku 2023/2024,

      c) deti z mestskej časti Bratislava-Petržalka - trvalý pobyt:

          ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

          ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

          ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky,

      d) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

          ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

          ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

          ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

      e) o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ MŠ na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

       

      Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole oznámi riaditeľka materskej školy najneskôr do 30. júna 2023[4].

           V poznámke, v prípade že ste podali žiadosť aj do inej materskej školy, môžete uviedli názov tejto materskej školy.

       

            

       

                     PaedDr. Jana Stojkovičová, v. r.

                                                                                                              Riaditeľka MŠ

       

        * Bude sprístupnená 2.5.2023 od 9:30 hod

      [1] Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ je zverejnená v časti Informácie pre rodičovTlačivá a tiež na www.petrzalka.sk.

      [2]  V zmysle § 144 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje v prípadoch ustanovených v § 144 odseku 2.

      [3]  Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole, príp. ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí.  Potvrdenie musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.

      [4] Rozhodnutia, sa doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania, riaditeľka školy ale nie je povinná druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu ale deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením, ktoré doručia riaditeľke materskej školy.

     • Pozor zmena

     • Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

                Od 1.4. 2023 za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 75 €. Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určíla obec všeobecne záväzným nariadením.  Mesačný príspevok sa uhrádza najneskôr do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci kedy dieťa materskú školu navštevuje.

   • Kontakty

    • Materská škola Turnianska 6
    • +421 2 68288426 +421 947 487 442 školská jedáleň - +421 947 487 443
    • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje