• Poďakovanie rodičom

     • - za pomoc pri úprave priestorov materskej školy p. Košťálovi, p. Leitnerovi, p. Štefaňákovi a p. Végovi, ktorí 1.9.2021 osadili po celej budove lišty na upevnenie kobercov, osadili nástenky a police

      - p. Záhončíkovi, ktorý využil možnosť zamestnaneckého grantu Volkswagen-u a spolu s manželkou doplnil, vyšpecifikoval a podal projekt navrhnutý učiteľkami materskej školy "Bezpečne pri hrách i na ulici".

    • Informácia k organizácii a podmienkam predprimárneho vzdelávania v materskej škole v šk.r. 2021/2022
     • Informácia k organizácii a podmienkam predprimárneho vzdelávania v materskej škole v šk.r. 2021/2022

     •  

      1. Základné prevádzkové pokyny

      • Prevádzka MŚ v čase od 6.30 hod do 17.00 hod
      • Pri ceste do/zo školy sa dieťa/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
      • Deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nenosia rúška ak škola zabezpečí minimalizovanie miešania detí.
      • Dĺžka pobytu 1 dospelej sprevádzajúcej osoby v priestoroch MŠ je iba na nevyhnutný čas odovzdania/preberania dieťaťa z MŠ,
      • Všetky osoby si pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky.
      • Rozstupy medzi osobami nachádzajúcimi sa v objekte školy  sa riadia aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami počas celého dňa.
      • MŠ bude otvorená iba podľa rozpisu, v inom ako uvedenom čase využite zvonček,
      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby. 
      • Ranný filter:
       – materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.  
      • Oznam o podmienkach vstupu do materskej školy je zverejnený na vchodových dverách školy. 
      • Na komunikáciu externých osôb so školou sa prednostne využíva dištančný spôsob komunikácie. 
      • Hromadné podujatia sa uskutočňujú bez premiešavania tried. 
      • Rodičovské schôdzky budú vykonávané s obmedzením kontaktu rodičov detí rôznych tried. 
      • Obsah a forma všetkých výchovno-vzdelávacích činností  bude realizovaná  tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 
      • V materskej škole sa používa mydlo v dávkovačoch a papierové utierky z dôvodu ochrany pred zvýšeným šírením ochorenia COVID-19. 
      • Realizácia krúžkovej činnosti pre deti sa neumožňuje. 
      • V školskom roku 2021/2022 sa neodporúča až do odvolania uskutočňovať školské aktivity podľa § 28 ods. 16, školského zákona najmä: 
      • výlety a exkurzie, 
      • pobyty v škole v prírode, 
      • saunovanie, 
      • športové výcviky a ďalšie aktivity

      2. Stravovanie 

      a) Obvyklým spôsobom, so zonáciou priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi.
      b) Pri príprave a vydávaní jedál sú dodržiavané hygienické pravidlá vo zvýšenej miere.
      c) Výdaj jedla sa uskutočňuje vo fázach a do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

      3. Povinnosti rodiča

      • Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.). Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v priestoroch materskej školy a pri odchode dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR). 
      • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. 
      • Rodič zabezpečí pre dieťa každý deň rúško do skrinky (na použitie v prípade potreby). 
      • Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat.
      • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.
      • Je bezodkladnou povinnosťou rodiča nahlásenie karantény škole, ak bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
      • V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho testovaním. 
      • V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19, v záujme ochrany zdravia detí je potrebné, čo najrýchlejšie opustiť priestory materskej školy.

      Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede dieťaťa, alebo ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. 

      4 . Organizačné pokyny

      Čo Vaše dieťa potrebuje v materskej škole?
      - vhodné prezuvky,
      - pohodlné oblečenie,
      - náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.),
      - pyžamo.
       

      Prosíme rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom.
      Čo sa týka ďalších potrieb pre deti (cvičebné úbory, ...), budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami na triednych stretnutiach rodičov.
      Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.

       

      [1] Vypracované v súlade s manuálom „Školský semafor v šk. roku 2021/2022“, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR https://www.minedu.sk/data/att/20634.pdf

       

   • Kontakty

    • Materská škola Turnianska 6
    • +421 2 68288426 +421 947 487 442 školská jedáleň - +421 947 487 443
    • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje