• POĎAKOVANIE OZ MŠ TURNIANSKA
     • POĎAKOVANIE OZ MŠ TURNIANSKA

     • Poďakovanie OZ MŠ Turnianska za podporu a finančnú pomoc pri realizácii projektu „Učiaca záhrada“ , P. učiteľke Táničke z triedy Kačiatok za perfektnú prípravu projektu, organizačné zabezpečenie jeho realizácie a úspešné zvládnutie. Poďakovanie patrí tiež rodičom, a aj malým pomocníkom – deťom, za pomoc pri výsadbe 7-mich stromov, ktoré nahradia tie, ktoré musia byť odstránené.

     • Informácia - Dotácia na stravovanie

     • Cieľom dotácií na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia stravy. Okrem toho sa nebude brať do úvahy to či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. Znamená to, že rodič si môže na dieťa uplatňovať dotáciu na stravu aj v prípade, že naň daňový bonus poberá.

      Podmienky poskytovania dotácie na stravu:

      • dieťa je prihlásené na stravovanie v predškolskom/školskom zariadení, 
      • zákonný zástupca podá v školskej jedálni písomnú Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu na dotáciu na stravu,
      • dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole/vyučovania v základnej škole  a odoberie stravu. 

      Rodičia by mali do 31. júla 2023 podať  Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu. Túto žiadosť je možné získať na webovej stránke materskej školy ako aj v samotnej školskej jedálni a na mestskom úrade. Ak má rodič v škole viacero detí, podáva Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu na každé dieťa zvlášť. 

      V prípade, ak rodič nedoručí Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

      Žiadosť o zaradenie dieťaťa do dotačného programu nepodáva ten rodič dieťaťa, ktorého dieťa navštevuje materskú školu v mladšom ročníku, ako je posledný ročník materskej školy (dieťa nie je predškolák) a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

    • POĎAKOVANIE
     • POĎAKOVANIE

     • Ďakujeme automobilovej spoločnosti VW za finančnú pomoc pri renovácii nášho ihriska.

     • Oznámenie o mieste, termíne a spôsobe podávania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Turnianska 6, Bratislava

     •         Riaditeľka MŠ Turnianska 6 oznamuje, že žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024 si zákonný zástupca dieťaťa môže podať v materskej škole

                                                            v termíne od 2. mája do 5. mája 2023       

      Žiadosť[1], s podpisom oboch zákonných zástupcov dieťaťa,[2] môžu zákonní zástupcovia doručiť MŠ

      Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.[3] Zákonný zástupca dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) predkladá spolu so žiadosťou aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do materskej školy v zmysle § 59 ods. 1, 2 školského zákona, budú prijímať:

      a)  deti vo veku od 3 rokov;

      b)  prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

             V zmysle § 59a zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej MŠ. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

      Po dohode so zriaďovateľom,riaditeľka materskej školy v zmysle § 59 ods. 2 zákona č.245/2008 Z.z. určuje tieto ostatné podmienky na prijatie detí.

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do Materskej školy Turnianska 6 po prijatí všetkých detí, pre ktoré je v školskom roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú sa na základe žiadosti do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

      a) deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),

      b) súrodenci prijatých detí a detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole aj v školskom roku 2023/2024,

      c) deti z mestskej časti Bratislava-Petržalka - trvalý pobyt:

          ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

          ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

          ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky,

      d) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

          ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

          ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

          ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

      e) o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ MŠ na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

       

      Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole oznámi riaditeľka materskej školy najneskôr do 30. júna 2023[4].

           V poznámke, v prípade že ste podali žiadosť aj do inej materskej školy, môžete uviedli názov tejto materskej školy.

       

            

       

                     PaedDr. Jana Stojkovičová, v. r.

                                                                                                              Riaditeľka MŠ

       

        * Bude sprístupnená 2.5.2023 od 9:30 hod

      [1] Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ je zverejnená v časti Informácie pre rodičovTlačivá a tiež na www.petrzalka.sk.

      [2]  V zmysle § 144 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje v prípadoch ustanovených v § 144 odseku 2.

      [3]  Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole, príp. ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí.  Potvrdenie musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.

      [4] Rozhodnutia, sa doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania, riaditeľka školy ale nie je povinná druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu ale deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením, ktoré doručia riaditeľke materskej školy.

     • Pozor zmena

     • Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

                Od 1.4. 2023 za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 75 €. Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určíla obec všeobecne záväzným nariadením.  Mesačný príspevok sa uhrádza najneskôr do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci kedy dieťa materskú školu navštevuje.

     • 2% pre OZ MŠ Turnianska

     • Milí rodičia, priatelia MŠ Turnianska 6,
      opäť sa blíži termín podávania daňových priznaní, a tak si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o  poukázanie  2% zo zaplatenej dane za rok 2022. Občianske združenie MŠ Turnianska, využíva získané finančné prostriedky predovšetkým v prospech vzdelávania našich detí. 


      Ak za Vás vypĺňa daňové priznanie zamestnávateľ, stiahnite si prosím naše tlačivo (v prílohe) na poukázanie 2% z daní. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad

      V prípade že si vypĺňate daňove priznanie sami, vyplňte „vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane“ ktoré je súčasťou daňového priznania. Potrebné údaje:
      Obchodné meno (Názov): OZ MŠ Turnianska

      Právna forma: Občianske združenie
      IČO/SID: 500 713 78

      Sídlo: 85107 Bratislava, Turnianska 6
      Ďakujeme,
      OZ MŠ Turnianska

      Dôležité termíny:
      Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023

      Tlačivo na poukázanie podielu z dane s príslušným potvrdením treba podať do 30. apríla.

     • Divadelné predstavenie

     • Dňa 2.12..2022 sa uskutoční divadelné predstavenie - vystúpi divadlo Makile so svojou predvianočnou rozprávkou. Malé triedy (včielky, žabky, veveričky, kuriatka a kačiatka)  o 9.00, ostatné triedy o 9.45.

  • Kontakty

   • Materská škola Turnianska 6
   • +421 2 68288426 +421 947 487 442 školská jedáleň - +421 947 487 443
   • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje