• Informácie k nástupu detí do MŠ

     • Nástup detí do materskej školy je podľa Vášho uváženia 2.9.2022 alebo 5.9.2022. Nezabudnite deťom dať papuče, pyžmo a pribaliť do skrinky náhradné oblečenie. Všetko musí byť podpísané. 

    • Výchovný koncert a divadelné predstavenie
     • Výchovný koncert a divadelné predstavenie

     • Dňa 22.4. 2022 dopoludnia sa triedy - Stonožky, Motýle a Lienky zúčastnia výchovného koncertu, ostatné tiedy  - Včielky, Žabky, Veveričky, Kuriatka, Sovičky a Kačiatka čaká 26.4.2022 divadelné  predstavenie

    • 2% pre MŠ
     • 2% pre MŠ

     • Darujte 2% našej škole

      Milí rodičia, priatelia MŠ Turnianska 6,

      Občianske združenie OZ Turnianska môže byť v r. 2022 opäť poberateľom 2% z daní a sa preto si Vás, rodičov dovoľujeme osloviť so žiadosťou o poukázanie 2% zo zaplatenej dane za rok 2021 pre našu materskú školu.

      Na poukázanie 2% z daní je nutné použiť PREDPÍSANÉ TLAČIVO, pretože daňové úrady nebudú akceptovať žiadne iné tlačivá.

      Dôležité termíny:

      · do 15. február 2022 - Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane

      · do 31. marca 2022 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

      Všetkým Vám ďakujeme!

     • Prevádzkové podmienky MŠ Turnianska - COVID-19

     • Riaditeľka MŠ Turnianska 6 na základe usmernení vyplývajúcich z manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR, a v súlade s cieľom udržať bezpečné prostredie v škole po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 stanovuje tieto základné prevádzkové podmienky materskej školy zohľadňujúce opatrenia na dodržiavanie protiepidemických opatrení a odporúčaní, personálne, ale i prevádzkové možnosti (špecifiká) MŠ Turnianska 6.

      Vstup všetkých cudzích osôb do Materskej školy Turnianska 6 je zakázaný.

      Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

      Z dôvodu väčšieho počtu tried, aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov, je nutné rozdeliť nástup a odchod detí do/z materskej školy na niekoľko časových úsekov.

      Deti z tried   Žabky, Veveričky, Stonožky, Včielky

      • budú prijaté do materskej školy p. učiteľkou  ráno v časových intervaloch:

                              6:30 – 6:40 hod.

                              6:50 – 7:10 hod.

                               7:30 -  7:45 hod.

      • v popoludňajších hodinách bude možné prevziať dieťa

      a/ NEOBMEDZENE v prípade priaznivých poveternostných podmienok pri pobyte detí na školskom dvore,

      b/ v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v časových intervaloch:

                             15:00 – 15:20 hod.

                             15:40 – 16:00 hod.

                             16:20 -  16:40 hod.

      Deti z tried    Kuriatka, Sovičky, Motýle, Lienky

      • budú prijaté do materskej školy p. učiteľkou ráno v časových intervaloch:

                             6:40 – 6:50

                             7:10 – 7:30

                             7:45 -  8:00

      • v popoludňajších hodinách bude možné prevziať dieťa

      a/ NEOBMEDZENE v prípade priaznivých poveternostných podmienok pri pobyte detí na školskom dvore,

      b/ v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v časových intervaloch:

                             15:20 – 15:40 hod.

                             16:00 – 16:20 hod.

                             16:40 -  17:00 hod.

       

                                                                 PaedDr. Jana Stojkovičová

                                                                                                    Riaditeľka MŠ

     • Poďakovanie rodičom

     • - za pomoc pri úprave priestorov materskej školy p. Košťálovi, p. Leitnerovi, p. Štefaňákovi a p. Végovi, ktorí 1.9.2021 osadili po celej budove lišty na upevnenie kobercov, osadili nástenky a police

      - p. Záhončíkovi, ktorý využil možnosť zamestnaneckého grantu Volkswagen-u a spolu s manželkou doplnil, vyšpecifikoval a podal projekt navrhnutý učiteľkami materskej školy "Bezpečne pri hrách i na ulici".

    • Informácia k organizácii a podmienkam predprimárneho vzdelávania v materskej škole v šk.r. 2021/2022
     • Informácia k organizácii a podmienkam predprimárneho vzdelávania v materskej škole v šk.r. 2021/2022

     •  

      1. Základné prevádzkové pokyny

      • Prevádzka MŚ v čase od 6.30 hod do 17.00 hod
      • Pri ceste do/zo školy sa dieťa/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
      • Deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy nenosia rúška ak škola zabezpečí minimalizovanie miešania detí.
      • Dĺžka pobytu 1 dospelej sprevádzajúcej osoby v priestoroch MŠ je iba na nevyhnutný čas odovzdania/preberania dieťaťa z MŠ,
      • Všetky osoby si pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky.
      • Rozstupy medzi osobami nachádzajúcimi sa v objekte školy  sa riadia aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami počas celého dňa.
      • MŠ bude otvorená iba podľa rozpisu, v inom ako uvedenom čase využite zvonček,
      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby. 
      • Ranný filter:
       – materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.  
      • Oznam o podmienkach vstupu do materskej školy je zverejnený na vchodových dverách školy. 
      • Na komunikáciu externých osôb so školou sa prednostne využíva dištančný spôsob komunikácie. 
      • Hromadné podujatia sa uskutočňujú bez premiešavania tried. 
      • Rodičovské schôdzky budú vykonávané s obmedzením kontaktu rodičov detí rôznych tried. 
      • Obsah a forma všetkých výchovno-vzdelávacích činností  bude realizovaná  tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 
      • V materskej škole sa používa mydlo v dávkovačoch a papierové utierky z dôvodu ochrany pred zvýšeným šírením ochorenia COVID-19. 
      • Realizácia krúžkovej činnosti pre deti sa neumožňuje. 
      • V školskom roku 2021/2022 sa neodporúča až do odvolania uskutočňovať školské aktivity podľa § 28 ods. 16, školského zákona najmä: 
      • výlety a exkurzie, 
      • pobyty v škole v prírode, 
      • saunovanie, 
      • športové výcviky a ďalšie aktivity

      2. Stravovanie 

      a) Obvyklým spôsobom, so zonáciou priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi.
      b) Pri príprave a vydávaní jedál sú dodržiavané hygienické pravidlá vo zvýšenej miere.
      c) Výdaj jedla sa uskutočňuje vo fázach a do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

      3. Povinnosti rodiča

      • Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.). Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v priestoroch materskej školy a pri odchode dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR). 
      • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. 
      • Rodič zabezpečí pre dieťa každý deň rúško do skrinky (na použitie v prípade potreby). 
      • Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat.
      • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast.
      • Je bezodkladnou povinnosťou rodiča nahlásenie karantény škole, ak bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
      • V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho testovaním. 
      • V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19, v záujme ochrany zdravia detí je potrebné, čo najrýchlejšie opustiť priestory materskej školy.

      Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede dieťaťa, alebo ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. 

      4 . Organizačné pokyny

      Čo Vaše dieťa potrebuje v materskej škole?
      - vhodné prezuvky,
      - pohodlné oblečenie,
      - náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.),
      - pyžamo.
       

      Prosíme rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom.
      Čo sa týka ďalších potrieb pre deti (cvičebné úbory, ...), budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami na triednych stretnutiach rodičov.
      Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.

       

      [1] Vypracované v súlade s manuálom „Školský semafor v šk. roku 2021/2022“, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR https://www.minedu.sk/data/att/20634.pdf

       

    • OZNAM k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
     • OZNAM k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

     • O Z N A M

      k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      (ďalej len „dotácia na stravu“)

       

      Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

       

      Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

      1. ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
      2. alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
      3. alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).

       

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

      Ďalší termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.

       

      Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.

       

      Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

    • DRUHÉ KOLO ZÁPISU DO MŠ
     • DRUHÉ KOLO ZÁPISU DO MŠ

     • DRUHÉ KOLO ZÁPISU

      Zákonní zástupcovia, ktorých dieťa sa nedostalo do materskej školy v prvom kole prijímania, môžu iba v týždni od 9. do 13. augusta 2021 (denne od 8.00 do 12.00 hod, vo štvrtok v čase od 13.00 do 16.30 hod.) opätovne požiadať o jeho prijatie.Podmienkou je vyplniť tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, na ktorom budú mať aj potvrdenie o jeho zdravotnej spôsobilostiod všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Tlačivo žiadosti nájdete na webe PETRZALKA.sk v časti Tlačivá,“ alebo na stránke MŠ Turnianska.Záujemcovia o umiestnenie dieťaťa do MŠ Turnianska 6 môžu žiadosť podať osobne, poštou alebo e-mailom na adresu materskej školy.

      O prijatí alebo neprijatí dieťaťa bude riaditeľka materskej školy zákonných zástupcov informovať do spustenia prevádzky triedy v materskej škole.

    • OZNAM - usmernenie k poplatkom - dotácie na obedy v ŠJ MŠ od 1.8.2021 do 31.8.2021
     • OZNAM - usmernenie k poplatkom - dotácie na obedy v ŠJ MŠ od 1.8.2021 do 31.8.2021

     • V zmysle schválenej platnej zmeny zákona 544/2010 o dotáciách v mesiacoch júl, august platí pre deti - predškolákov navštevujúcich MŠ dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom po starom t.j. že všetci predškoláci majú nárok na dotáciu vo výške 1,20€/deň, ak sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo obed. Od 1. septembra sa bude poskytovať dotácia len určitým sociálne slabým skupinám rodičov detí vo výške 1,30€/deň.

       

      Znenie zo zákona 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

      § 16e

      Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2021

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa za august 2021 určí pre dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2021.“.

    • Týždeň detských radostí
     • Týždeň detských radostí

     • Týždeň detských radostí 31.5.2021 - 4.6.2021

      Pondelok 31.5.2021 - nás čaká Olympiáda

      Utorok 1.6.2021 - návšteva  kynológov so psami

      Streda 2.6.2021 - módna prehliadka doma vyzdobených  klobúkov a čiapok

      Štvrtok 3.6.2021 - hráme sa na maliarov - vytvárame spoločný projekt

      Piatok 4.6.2021 - veselá diskotéka v spoločne ladenom oblečení sa uskutoční za nepriaznivého počasia v jednotlivých triedach, v prípade pekného počasia - vonku (žabky - zelená, včielky - žltá, veveričky - modrá, kuriatka - biela, lienky - červená, motýle - dievčatá kvietkované, chlapci bodkované, stonožky - každá ponožka iná, kačiatka - svoje obľúbené tričko)

      Všetky podujatia  sa budú konať za prísneho dodržiavania proitepidemiologických opatrení, v prípade priaznivého počasia bude všetko prebiehať vonku.

    • Knižná šifra
     • Knižná šifra

     • Výsledky knižnej šifry

      Úspešným riešiteľom gratulujeme a po sviatkoch ich čaká malá odmena.

      Klarka B.

      Natália C.

      Tomáško J.

      Viliam M.

      Ziad G.

      Filipko M.

      Hanka M.

    • ŠZŠ a MŠ Žehrianska informuje
     • ŠZŠ a MŠ Žehrianska informuje

     • Informácia pre rodičov

       

       ŠZŠ s MŠ Žehrianska 9 v Bratislave otvára v školskom roku 2021/2022 prípravný ročník, ktorý je určený deťom so zdravotným znevýhodnením so zjavným zaostávaním a k 31.08.2021 dosiahli vek 6 rokov.

      Bližšie informácie informácie Vám poskytneme na t.č. 02/635 32084 - škola popr. nás môžete kontaktovať aj na mailovej adrese: szszehrianska@pobox.sk 

      Prihlášku nájdete na webovej stránke našej školy a doručiť ju môžete najneskôr do 17. mája 2021.

  • Kontakty

   • Materská škola Turnianska 6
   • +421 2 68288426 +421 947 487 442 školská jedáleň - +421 947 487 443
   • Turnianska 6, 851 07 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje